Tekniske Ydelser

Skades- og Havariundersøgelser

Når konstruktioner svigter helt eller delvist er det oftest væsentligt at finde årsagen til skaden eller havariet, således lignende svigt i fremtiden undgås.

Skades- og havariundersøgelser inkluderer som udgangspunkt en detaljeret gennemgang af den konstruktion der svigtede samt en grundig analyse af de designkriterier der har dannet grundlag for fremstilling, installation og idriftsættelse af konstruktionen.

Maticon Engineering har igennem årene jævnligt forestået eller deltaget som ekstern part i skades- og havari undersøgelser af trykbærende udstyr og anlæg samt metal- og maskinkonstruktioner.

Syn & Skøn

I forbindelse med et havari eller levering af en konstruktion som ikke menes udført korrekt, kan der opstå en tvist mellem de involverede parter mht. ansvarsplaceringen for havariet eller den leverede konstruktion.

Til løsning af en tvist kan man vælge en uvildig og fagkyndig person, der med udgangspunkt i en række skriftlige spørgsmål fra de involverede parter samt en grundig besigtigelse af den aktuelle konstruktion, vil aflægge en skriftlig vurdering/erklæring til videre brug i det retslige system.

Syn og skøn kan udføres enten som en indenretlig procedure, hvilket indebærer involvering af domstolene, eller som en udenretlig procedure uden inddragelse af domstolene og derved uden omkostninger hertil. Uagtet proceduren vil uvildighed og fremgangsmåden hos den fagkyndige person, skønsmanden, forblive den samme.

Lars Bo Hansen fra Maticon Engineering har igennem årene jævnligt påtaget sig hvervet som skønsmand i forbindelse med syn- og skønssager inden for primært metal- og maskinindustrien.

Legepladsudstyr og Forlystelser

Maticon Engineering har erfaring med legepladser og legepladsudstyr iht. DS/EN 1176, da vi tidligere har udført certificerede inspektioner.

Vi udfører ikke længere certificerede inspektioner men arbejder i højere grad med de konstruktive forhold for legepladsudstyr, hvor vi beregner og vurderer på de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med nye og i særdeleshed eksisterende legepladskonstruktioner, set i relation til kravene i DS/EN 1176 samt Bygningsreglementet, BR18.

Yderligere har vi erfaring med styrkeberegning og vurdering af belastningsniveauet for forlystelser i overensstemmelse med DS/EN 13814, herunder vurdering af materialer og udmattelsesforhold.